# 387Tuneisk virkning

Härtill erfordras en lång virknål af stål, trä eller ben med en knapp på andra ändan. Virkningen arbetas fram och åter, och 2 hvarf bilda en mönsterrand. 1 hvarfvet virkas i uppslagskedjan från höger till venster; alla uppslagsmaskorna genomdragas med maskslingorna som qvarlemnas på nålen. 2 hvarfvet afmaskas alla slingorna från venster till höger; tråden lägges kring nålen och drages genom de båda närmaste maskslingorna, och härmed fortfares hela hvarfvet. 3 hvarfvet arbetas som första, men slingorna drages genom föregående hvarfs lodräta m. 4 hvarfvet arbetas som  2 hvarfvet.

Att öka maskantalet.
Under hvarfen från höger till venster drages 1 trådslinga genom 1 af maskorna mellan de lodräta trådarne i föregående hvarf, så att man får 1 maska mera på nålen. Eller också virkas 1 l. m. sedan hvarfvet är slutadt ovh nålen nedsatt i den 1 lodräta m. Härigenom bildas en ny maska vid nästa hvarfs början.

Hoptagning.
Börjas på hvarfvet före den egentliga hoptagningen derigenom att 1 l. m. drages genom 3 m. Följande hvarf drages en trådslinga på samma gång genom de 2 lodräta m. som genomdroges med samma l. m. under föregånde hvarf. Man kan äfven minska maskantalet genom att utelemna m. vid hvarfets början eller slut.
Denna virkning kan endast användas till raka remsor eller rutor. Till en halsduk slår man upp 30 l. m., virkar den 1½ aln lång samt inknyter 4-5 tum långa fransar.

# 765     765. När en person faller, händer ej sällan att tummen vrides ur led. För att draga den till rätta, lägges då en dubbel slinga avgrofva snodder kring tummen. Hvarmed den åter drages i sin rätta riktning. Tummen bör först omlindas med en lapp, så att snöret ej kan skära in uti skinnet. När den åter är i sitt rätta skicka, pålägges ett  kallt omslag”

 


# 219

         
219. Gammalt tidningspapper kan endast användas för att tända upp eld med eller att sveda fågel öfver. Odugligt skrifvet papper skäres i remsor, doppas i fett och används att dermed tända lampor. Dessa småsaker kunna synas allt för obetydliga, men  all ordning och sparsamhet bidragar till trefnad en inom hemmet.”


...när höstmörkret faller på ... :-) 


# 325.


              Oumbärlig handbok


”325. Fru Svensson hade trenne gyllene hushållsregeler, som väl förtjena hågkommas och som, om de oftare efterlefdes, skulle spara mycken tid, arbete och tålamod samt upprätthålla ordningen inomhemmen. Reglerna följa härmed: 1. Gör hvar sak på sin rätta tid. 2. Använd hvar sak endast till sitt  rätta bruk. 3. Ställ hvar sak på sin rätta plats”...sån där ...lite tips inför fredagsstädningen...


# 114

            Oumbärlig handbok

"114. Att tala väl. Många talfel kunna begås, men nästan det mest stötande är att använda ord, som innebär en annan mening än den åsyftade, och att då orden uttalas omflyttade bokstäfverna eller insätta andra dylika. Äfven misstag i grammatiken och prononciationen, eller i ordens indelning, som ofta äfventyras, böra så vidt möjligt är undvikas och äfvenså alla provincialismer,, hvilka alltid förefalla löjliga och bibringa det stundom alldels oriktiga begreppet att den person, som använder dem, är illa uppfostrad. "


# 204

          Oumbärlig handbok 

"204  Vid val at tapeter bör man undvika de mångfärgade eller de som havfa stora granna figurer, ty emot dylika taga möblerna sig aldrig väl ut, och små rum ser alltid mindre ut då tapeterna äro storfasonerade."


# 118


          Oumbärlig handbok 

"118. För att  lära sig bedöma uttalet bör man ofta lyssna tillgoda talarer och väl uppfostrade personer, och  att lära sig sjelf tala  väl kan till en stor  del åstakommas genom efterhärmning, just som man hör foglar efterhärma andra sångfoglar i sin närhet."


 


# 405

           Oumbärlig handbok

"405. Med afseende på olika kön. Åt fruntimmer bör ej ges så starka läkemedel som åt män. Doserna bör derföre reduceras med ungefär en tredjedel."


# 199

           Oumbärlig handbok


Inredning på rätt sätt i slutet av 1800-talet:


"199. För att rummet skall hafva ett fullkomligt  elegant utseende måste gardiner och möbler öfverenstämma med mattan. "


# 427

          Oumbärlig handbokHär kommer ett till svar från boken " Fråga mej om allting" 
Tips, nu när vinterkräksjukan härjar som mest.....

"427. Kräkning. Vid all slags kräkning äro isbitar som sväljas hela, samt fräspulver att rekommendera och en senapsdeg öfver maggropen. Beror kräkningen på magsyra ger man magnesia; beror den deremot på närvaron  av bråck, ger man ett Dovers pulver, hvarjemte skyndsam läkarehjelp är af nöden"

.....senapsdeg!!!! :-)


# 34

          Oumbärlig handbok
"34. Förströelser i afton sällskaper
. Bland angenäma förströelser, som lätt kan arrangeras och som vi särskildt loforda, är att gissa anagrammer, charade,  gåtor, rebus, logogryfer etc, Af alla dessa finnes en sådan mångfald att du kunna rättas efter hvars och ens förmåga, och de hafva den förtjensten att öfva skarpsinnigheten,  antingen man vill sammansätta eller lösa dem. Många personer, som sedan blifvit ansedda författare eller författarinnor, hafva börjat med att skrifva små gåtor eller charader och kunna kanske tacka denna öfning för en del af sin framgång"


# 122

          Oumbärlig handbok

Bara så ni vet.......


"122. För en qvinna. Är första villkoret att undvika all tillgjordhet, koketteri samt onaturligt eller obefogat skratt. Hennes språk bör vara lätt och ostuderadt  fullt af behaglig glädtighet, utan att dock någonsin öfverskrida gränsen för det passande. Hon bör gifva sin röst ett vackert uttryck, låta orden beledsagas af älskliga leenden och lifliga blickar, men hon bör ej tala allt för mycket. Konsten att behaga är i sjelfva verket kärnan i en god uppfostran, ty all uppfostrans mål är ju att gör oss angenäma, älskade och aktade af våra medmenniskor."


# 269

         
           Oumbärlig handbok

Från en
oumbärlig handbok 

Har ni haft en stökig jul och råkat få skinkspad eller glögg på tapeterna, så har ni ett tips här :-)

"269. Att rengöra tapeter. Ett två dagar( hvarken mer eller mindre duger ) gammalt bröd skäres i stycken, och sedan man med en pust bortlåst allt dam så börjar man uppe vid taket att med ett brödstycket sakta styka tapeterna, ungefär en half aln längt i hvarje tag. Sedan man sålunda gjort en rund kring rummet, börjas nästa hvarf något ofvanför der det förra slutade, och på samma sätt fortfares tills man kommer ned till golfet. Om strykningen göres ordentligt, får till och med ganska gamla tapeter derigenom ett nytt utseende. Man bör vara försigtig att ej gnida mycket hårdt eller åt mosatt håll ( tvärs öfver). Då brödet blir smutsigt afskäres en skifva och nya brödsycken tags så ofta det erfordras"


Fråga mej om allting. Oumbärlig handbok. Från år 1883.

           Oumbärlig handbok


Under julen fick jag en bok av mormor. Hon har fått den av sin mosters man Ingemar för länge sedan. Han jobbade i Stockholm för en flyttfirma - Frej.  Flyttfirman anlitades bara av "välbärgade hem". Som vid dom flesta flyttningar, så kastas en del saker bort. Den här boken skulle kastas. Ingemar fick den, i stället för att den skulle hamna på en soptipp.

Fråga mej om allting. Oumbärlig handbok för alla menniskor. Öfversättning och bearbetning från ett exemplar af engelska orginalets 812:te TUSENTAL med bidrag af flera svenska orginalförfattare af E. Hagdahl.

"Vill du modellera blommor, ställa till bak eller byk, skura golf, taga ut fläckar, färga hår, trä eller kläder, vill du lära dej arrangera sällskapsnöjen, anrätta en smaklig frukost, supé eller middag, bota hufudvärk, upprätta ditt testamente, gifta dej, korteligen ehvad du vill företaga eller anordna för hemmets nytta och trefnad, hoppas jag att du icke glömmer "fråga mej om all ting". "

En bok med massor av tips och råd. Jag kommer att skapa en ny kategori " Fråga mej om allting, från år 1883 " och blogga om dom här tipsen. Det blir en blogg minst en gång i veckan. Handboken är numrerad från 1 -2095. Den kommer att räcka ett tag framöver :-)

Funderar du över hur du ska konversera, så går det till så här:

"121. Conversation. Alla menniskor kunna prata, men endast högst få kunna föra en angenäm conversation. Härtill fordras i första rummet att tala tydligt och lagom fort och att lämpa rösten efter den persons hörsel, som man talar till. Naturligtvis bör man aldrig tala med munnen full eller sjelf skratta, då man omtalar någon rolig historia. Äfven böra öfverflödiga uttryck undvikas så mycket som möjligt."


Matbloggstoppen