1

# 387Tuneisk virkning

Härtill erfordras en lång virknål af stål, trä eller ben med en knapp på andra ändan. Virkningen arbetas fram och åter, och 2 hvarf bilda en mönsterrand. 1 hvarfvet virkas i uppslagskedjan från höger till venster; alla uppslagsmaskorna genomdragas med maskslingorna som qvarlemnas på nålen. 2 hvarfvet afmaskas alla slingorna från venster till höger; tråden lägges kring nålen och drages genom de båda närmaste maskslingorna, och härmed fortfares hela hvarfvet. 3 hvarfvet arbetas som första, men slingorna drages genom föregående hvarfs lodräta m. 4 hvarfvet arbetas som  2 hvarfvet.

Att öka maskantalet.
Under hvarfen från höger till venster drages 1 trådslinga genom 1 af maskorna mellan de lodräta trådarne i föregående hvarf, så att man får 1 maska mera på nålen. Eller också virkas 1 l. m. sedan hvarfvet är slutadt ovh nålen nedsatt i den 1 lodräta m. Härigenom bildas en ny maska vid nästa hvarfs början.

Hoptagning.
Börjas på hvarfvet före den egentliga hoptagningen derigenom att 1 l. m. drages genom 3 m. Följande hvarf drages en trådslinga på samma gång genom de 2 lodräta m. som genomdroges med samma l. m. under föregånde hvarf. Man kan äfven minska maskantalet genom att utelemna m. vid hvarfets början eller slut.
Denna virkning kan endast användas till raka remsor eller rutor. Till en halsduk slår man upp 30 l. m., virkar den 1½ aln lång samt inknyter 4-5 tum långa fransar.
0

# 765     765. När en person faller, händer ej sällan att tummen vrides ur led. För att draga den till rätta, lägges då en dubbel slinga avgrofva snodder kring tummen. Hvarmed den åter drages i sin rätta riktning. Tummen bör först omlindas med en lapp, så att snöret ej kan skära in uti skinnet. När den åter är i sitt rätta skicka, pålägges ett  kallt omslag”

 

0

# 219

         
219. Gammalt tidningspapper kan endast användas för att tända upp eld med eller att sveda fågel öfver. Odugligt skrifvet papper skäres i remsor, doppas i fett och används att dermed tända lampor. Dessa småsaker kunna synas allt för obetydliga, men  all ordning och sparsamhet bidragar till trefnad en inom hemmet.”


...när höstmörkret faller på ... :-)